Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych (dalej zwanych „Danymi”), pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.metaltech.pl (zwanej dalej: „Stroną”).

Dane zbierane za pośrednictwem Strony, przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwanego dalej RODO).

Przechowywanie Danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a dla ochrony Państwa prywatności, używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Dodatkowo, Dane podawane przez Państwa w formularzu kontaktowym, traktowane są przez nas w kategorii danych poufnych i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania Danych pracowników i współpracowników Grupy METALTECH.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorami Państwa Danych Osobowych są Spółki należące do Grupy METALTECH, tj.:
 • METALTECH PIASECKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034406, NIP: 5311426011, REGON: 014848713, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 080 000,00 zł;
 • METALTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339131, posiadająca numery: NIP: 5311664012, REGON: 142049200, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 486 600,00 zł;

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o „Administratorze Danych Osobowych”, rozumienie się przez to wszystkie wyżej wymienione podmioty, wchodzące w skład Grupy METALTECH, które wspólnie i zgodnie zarządzają Stroną. Współadministratorzy ustalili w drodze wspólnych uzgodnień zakresy swojej odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków w zakresie przetwarzania Państwa Danych.

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania Danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych Danych można się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ado@metaltech.pl lub listownie na adresy siedzib Administratora Danych Osobowych, wskazane w punkcie poprzedzającym.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

 1. Państwa Dane zbierane są w przypadku:
 • wysłania wiadomości na którykolwiek z podanych na Stronie adresów e-mail w celu skontaktowania się z wybranym działem Firmy,
 • skontaktowania się telefonicznego z wybranym działem Firmy i podania Danych w czasie rozmowy z naszym pracownikiem,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt”,
 • złożenia zamówienia lub przesłania zapytania o ofertę, na którykolwiek z poddanych na Stronie adresów e-mail lub telefonicznie.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest:
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w przypadku zapytań o oferty i zamówień,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji i komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku pozostałych zapytań,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz statystycznych i marketingowych składanych zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacja obowiązku prawnego, w szczególności obowiązku rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 1. W celu obsługi zapytań niezbędnym jest podanie przez Państwa takich Danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail i ewentualnie numer telefonu.
 2. W ramach przetwarzania Państwa Danych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Państwa Danych są upoważnione przez Administratora osoby i/lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora, na podstawie udzielonego im upoważnienia lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. „Podmioty przetwarzające”).
 2. Państwa Dane mogą być przekazywane naszym pracownikom i podwykonawcom, wyznaczonym do obsługi komunikacji, a także dostawcom usług, z których usług Administrator korzysta przy obsłudze komunikacji elektronicznej i telefonicznej (tj. usługi hostingu, usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi consultingowe, doradcze i prawne). Dostawcy usług, którym mogą być przekazywane Państwa Dane, podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych Danych.
 3. Ponadto, w przypadkach określonych przepisami prawa, odbiorcami Państwa Danych mogą być instytucje publiczne upoważnione z mocy prawa (np. organy państwowe czy organy ścigania).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przekazuje Państwa Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane przetwarzane są przez Administratora:

 1. gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas Dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
 2. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wówczas Dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania realizacji zamierzonego celu lub do momentu wniesienia uznanego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych,
 3. w każdym razie, w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych obowiązków nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu.

Po tym czasie dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, ciążących na Administratorze. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu do treści Danych, na podstawie art. 15 RODO

Macie Państwo prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Wasze Dane, a jeżeli ma to miejsce, przysługuje Państwu prawo do:

– uzyskania dostępu do swoich Danych;

– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych Danych, planowanym okresie przechowywania Danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania Danych nie jest możliwe), o przysługujących Państwu na mocy RODO prawach oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle Danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych Danych poza Unię Europejską;

– uzyskania kopii swoich Danych.

Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

Macie Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania informacji, dotyczących Waszych Danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów ich przetwarzania. Posiadacie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych.

Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO

Macie Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych.

Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Pomimo żądania usunięcia Danych Administrator może zachować Dane:

 • niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

Dotyczy to w szczególności Danych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to Dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to Dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, jeśli wiązałoby się to z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem. W tym okresie Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Danych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujecie prawidłowość swoich Danych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażądacie Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Waszych Danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności, przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa Dane.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie wówczas przetwarzania Państwa Danych, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności podstaw do przetwarzania Danych lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa Danych, Dane te zostaną usunięte.

Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

W przypadku Danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy posiadają Państwo prawo otrzymania swoich Danych, które dostarczyliście Administratorowi, a następnie przesłania ich do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Macie Państwo również prawo żądać, by Wasze Dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa Danych narusza przepisy RODO, posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych W sytuacji wystąpienia z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator albo spełnia to żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Państwa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niepodanie określonych w formularzu kontaktowym Danych, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania lub obsługę zamówień.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie będzie wykorzystywał Państwa Danych do profilowania bądź podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

PLIKI COOKIES

Strona używa plików cookies, tzw. ciasteczek. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu, pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, pochodzących z Państwa komputerów;
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, znajdujących się na Państwa komputerach.Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 • Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszej Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 • prezentowania na Stronie mapy wskazującej lokalizacje Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).W każdej chwili macie Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 • Poniżej przedstawiamy także, w jaki sposób można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych, w zakresie stosowania plików cookies:
 • Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Państwa komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej, w swoich przeglądarkach, macie Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku zastosowania tych opcji, korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • przeglądarka Internet Explorer” https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • przeglądarka Microsoft EDGE: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 • przeglądarka Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • przeglądarka Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • przeglądarka Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 • Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
PolandEnglishGermanFrenchRussia