Zarząd spółki Metaltech sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie (dalej również jako: „Spółka Przejmująca”), informuje, że w dniu 17-10-2022 r. został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu Metaltech sp. z o.o. plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Metaltech Cynkownia sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000337575 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 500 §2(1) KSH Zarząd Metaltech sp. z o.o. udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

thumbnail of Plan

Plan połączenia

PolandEnglishGermanFrenchRussia